Top 10 nhà toán học nổi tiếng nhất thế giới

0
133

Top 10 nhà toán học nổi tiếng nhất thế giới

1. Isaac Newton (1642 – 1727)

2. Blaise Pascal (1623 – 1662)

3. Fibonacci (1170 – 1250)

4. Thales (624 – 546 TCN)

5. Pythagoras (580 đến 572 – 500 đến 490 TCN)

6. Alan Turing (1912 – 1954)

7. Andrew Wiles (chưa rõ)

8. René Descartes (1596 – 1650)

9. Euclid (thế kỉ III TCN)

10. Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)

Bình luận