Trang chủ Khoa học xã hội Nhân chủng học

Nhân chủng học

Nhân chủng học là “khoa học về con người” toàn diện, một khoa học về sự tồn tại của con người. Bộ môn liên quan đến việc tích hợp các khía cạnh khác nhau của khoa học xã hội, nhân văn và sinh học của con người.