Trang chủ Khoa học cơ bản

Khoa học cơ bản

Khoa học cơ bản là một ngành khoa học nghiên cứu các ngành ngôn ngữ chính thức liên quan đến các hệ thống chính thức, như logic, toán học, thống kê, khoa học máy tính lý thuyết, trí tuệ nhân tạo, lý thuyết thông tin, lý thuyết trò chơi, lý thuyết hệ thống, lý thuyết quyết định và ngôn ngữ học lý thuyết.

Khoa học cơ bản – được thúc đẩy bằng sự ham hiểu biết.